Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter

de school

De Burgemeester Walda school is een openbare school die aan ruim 150 leerlingen van Ameland beroeps- en algemeen voortgezet onderwijs biedt. Het lesaanbod op de school is afgestemd op leerlingen van bijna alle niveaus. De school wordt bestuurd door het bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders van Ameland. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Binnen de school is een twintigtal docenten actief, zij werken nauw samen met een onderwijs ondersteunend team van vier collega’s. De school kent

  • een medezeggenschapsraad (MR)
    De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van ouders en van de leerlingen. De MR overlegt regelmatig met de directie en kan het bevoegd gezag adviseren over zaken als het beleid van de school.
  • een ouderraad (OR)
    De OR bestaat uit zes ouders van de school. De OR is er onder meer om de bloei van de school te bevorderen en de belangstelling van ouders voor de school te stimuleren.
  • een leerlingenraad (LR)
    De LR vertegenwoordigt de leerlingen van de school. De LR vergadert eenmaal per maand en kan voorstellen en ideeën over de gang van zaken op school inbrengen bij de directie en het bestuur.