Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Begeleiding & zorg

De zorg – of leerlingbegeleiding zoals we het liever noemen – is er voor alle leerlingen die net dat stukje extra begeleiding of hulp nodig hebben. Dit kan tijdelijk of structureel zijn. Hieronder wordt zo veel mogelijk per onderdeel ingegaan op de verschillende manieren van begeleiding, maar eigenlijk is het breder dan dat. De BWS is een kleine school, waardoor er veel maatwerk mogelijk is. De begeleiding is daarom lastig in “hokjes” te verdelen.

Vanuit de zorg en leerlingbegeleiding zijn onderstaande personen betrokken:

Dyslexie

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn diverse faciliteiten en compensatiemogelijkheden beschikbaar. Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten die te vinden zijn in “Het landelijk protocol dyslexie VO”.

De individuele aanpassingen staan vermeld op de dyslexiekaart die op de BWS door de zorgcoördinator voor iedere dyslectische leerling wordt opgesteld. Denk hierbij aan extra tijd en/of voorgelezen worden bij toetsen en een aangepaste beoordeling voor spelling.

Tijdens een deel van de lessen is een extra onderwijsassistent aanwezig om leerlingen met begeleidingsbehoeften zoals bij dyslexie extra te ondersteunen. Voor een aantal van deze leerlingen is extra begeleiding buiten de lessen om gewenst, omdat het maken van schoolwerk inzicht en vaardigheid vergt van het zelfstandig technisch lezen en het daardoor extra moeilijk kan zijn om een tekst/opdracht te begrijpen.

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs is géén aparte leerweg. Het is bedoeld voor leerlingen die het niveau van het VMBO wel aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te halen.

Leerlingen waarvoor binnen het VMBO een beroep wordt gedaan op LWOO, hebben een beschikking nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze beschikking wordt afgegeven door Samenwerkingsverband Fryslân Noard indien voldaan wordt aan het criterium van leerachterstanden. Dit betreft een wettelijk vastgestelde leerachterstanden op begrijpend lezen, rekenen, spellen en technisch lezen.

Op de BWS krijgen LWOO-leerlingen binnen de grote groep waar mogelijk extra aandacht en begeleiding door de vakdocent, extra docent van het leergebied of door de onderwijsassistent die de vakdocent in de les ondersteunt. De klassikale begeleiding richt zich op:

  • Individuele hulp tijdens de les
  • Herhaalde instructie
  • Structuur bieden
  • Te controleren of de stof wordt begrepen
  • Te stimuleren om door te zetten
  • Positieve feedback te geven
  • Te stimuleren om samen te werken
  • Eigen initiatief te stimuleren

Daarnaast ontvangt elke leerling met een LWOO-verklaring een LWOO-kaart. En heeft hij/zij recht op extra ondersteuning buiten de klas. Dit kan in een klein groepje zijn of individueel gericht op plannen, leren-leren en huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding

We nemen tijdens huiswerkbegeleiding de tijd om de onderliggende oorzaken van het vastlopen van een leerling te achterhalen. Huiswerkbegeleiding is alleen voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen en gaat altijd in overleg met de zorgcoördinator.

We bieden hulp bij het maken van een planning en ondersteunen leerlingen bij het maken van huiswerk. We bieden vakgerichte leerstrategieën aan die aansluiten bij de lesstof. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven door Coosje Verbrugge en Berber Jellema.

Plusbegeleiding

Net als begeleiding op het gebied van LWOO (leerwegondersteuning) of bijvoorbeeld dyslexie, is er in schooljaar 2022-2023 structureel ruimte gemaakt voor de begeleiding van meer- of hoogbegaafde leerlingen die vastlopen. Dit wordt gegeven door een docent die gespecialiseerd is in meer- en hoogbegaafde Leerlingen.

De inhoud van de individuele begeleiding richt zich op datgene waaraan die specifieke leerling behoefte heeft (of waaraan meerdere leerlingen met dezelfde vraag behoefte hebben). Uitgangspunt is op welk vlak van de executieve functies de vraag ligt. Binnen de begeleiding is aandacht voor het niet kunnen opnemen van de leerstof op de bottom-up manier van de doorsneeleerling, op deze manier proberen we ook in dat aspect van het onderwijs in de behoefte te voorzien.

Naast de begeleiding, zijn er op verschillende momenten van het jaar de Plusprojecten. Hierover leest u meer op de pagina van KWT breed.

Uitgebreidere informatie over de Plusvoorziening op de BWS, leest u in het werkplan links.

Overige

De BWS hecht veel waarde aan leerlingbegeleiding en beschikt dan ook over een ruim zorgteam. Om het leerproces van leerlingen succesvol te laten zijn is een veilige leeromgeving noodzakelijk. Het intern zorgteam draagt bij aan het creëren van deze veilige omgeving en schept daardoor een belangrijke voorwaarde voor het leren.

Leerlingen met sociaal emotionele en/of gedragsproblemen kunnen ondersteuning krijgen van de zorgcoördinator of intern begeleider. Vanuit het zorgteam wordt in overleg met mentor gekeken wat een leerling nodig heeft. Om de hulpvraag goed te monitoren kan er gebruik gemaakt worden van een OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan). In dit plan worden in overleg met leerling en ouders doelen vastgesteld en elke 6 tot 8 weken geëvalueerd.

Daarnaast worden er ook verschillende trainingen aangeboden binnen de BWS, zoals de examenvreesreductietraining, faalangsttraining en sociale vaardigheid. Deze trainingen worden gegeven door Maaike Mensink (zorgcoördinator) en Esther Nobel (Intern begeleider).