Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Klachten

In het voortgezet onderwijs geldt de Wet op de kwaliteitszorg. Eén van de onderdelen van deze wet is het Klachtrecht. Het Klachtrecht geeft ouders/verzorgers en leerlingen het recht om te klagen over schoolse zaken zoals: begeleiding van de leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. Ook vormen van machtsmisbruik, zoals: seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, geweld en agressie kunnen aanleiding zijn voor het melden van een klacht.

Heeft u een klacht of wilt u een gebeurtenis of voorval aan de orde stellen, dan kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling. De meeste klachten kunnen in overleg met de school worden opgelost. Gaat het om een gebeurtenis in de klas, dan is een gesprek met de docent meestal voldoende om het voorval uit te praten of om helderheid te krijgen.Als u een klacht heeft over de docent van uw kind(eren), bespreek die dan eerst met de docent zelf. Komt u er na een of meerdere gesprekken met de docent niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de directeur. Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken (niet gericht op een klas of docent), dan kunt u ook contact opnemen met de directeur.

We vinden het van groot belang dat u uw zorgen of ongenoegen uit, zodat we passende maatregelen kunnen nemen en herhaling kunnen voorkomen. We gaan te allen tijde zorgvuldig met uw klachten om.

In het document hiernaast staat de klachtenregeling en alles rondom schoolveiligheid, uitgebreid beschreven.